ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติครบ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด   สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก  ได้ในวันที่ 11 ถึง 15 ตุลาคม  2564  เวลา  8 . 30 - 16 . 30 นาที    ติดต่อขอใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีกโทร.044110114  

วานะ
 
 
ช่องทางการกรอกแบบสอบถาม ITA(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก)
 ขอเชิญประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกขององค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก  กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเงินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด  ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยท่านสามารถเข้าไปกรอกผ่านช่องทางการเข้าใช้งานดังนี้

1. ผ่านเว็บไซต์อบต.สวายจีก  
2. ผ่านการสแกนคิวอาร์โค๊ด (QR-Code) ด้านบนนี้
3. ผ่านลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/bf84gq

 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
เช็คเมล์
แผนที่
facebook
กองทุน
รัฐบาลไทย
สตง
กรมบัญชีกลาง
กรมอุตุ
ปปช
คลังข่าว
aec
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมฯ
ฐานข้อมูลของรัฐ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
การท่องเที่ยว
สสส